Untitled Document
Untitled Document
   
   
 
 
   
     
   
   
   
   
   
   
     
 
 
 
요리 | 비교 | 뿌까
질문 : 학습만화에 대한 학부모님의 의견은? (9)
  1.만화는 무조건 사주지 않는다.  
  18.8% (3표)
  2.아이가 조르면 사주는 편이다.  
  0.0% (0표)
  3.학습적인 내용이 좋다고 판단되면 사주는 편이다.  
  75.0% (12표)
  4.아이가 흥미를 갖고 읽는다면 만화라고 해도 상관없다.  
  6.3% (1표)
  5.기타의견  
  0.0% (0표)
 
 
 

 
 
Untitled Document
135-080 대한민국 서울시 강남구 역삼동 684-23 부즈빌딩 3층 Tel : 02 . 564 .6006 / Fax : 02 . 564 . 8626
Copyrightⓒvoozfirm.com Co., Ltd All rights reserved.